آمار کلی

کد ملی: 048027XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پاکان آتیه شهر نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1395/10/16 تا 1396/03/20