آمار کلی

کد ملی: 555950XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حاجت پارس گمار بازرس اصلی فعال 1394/05/25 تا کنون