آمار کلی

کد ملی: 325317XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مد فناوران پلاس بازرس علی البدل خارج شده 1397/09/25 تا 1397/11/14