آمار کلی

کد ملی: 169946XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شیمی آهک آذربایجان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/09/12 تا کنون
سهند آذرآهکان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/07/25 تا 1396/05/09