آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارمندان دولت شاهرود رئیس هیئت مدیره خارج شده 1391/08/23 تا 1394/07/04