آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرآورده های پروتیینی سرزمین دریایی خزر رئیس هیئت مدیره خارج شده 1386/11/06 تا 1388/01/25