آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اعتبار اعضا هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین بازرس اصلی خارج شده 1384/05/31 تا 1388/04/07