آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
استخرسرپوشیده راد طوس عضو هیئت مدیره خارج شده 1385/10/18 تا 1393/05/25