آمار کلی

کد ملی: 272196XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مدرسه غیر انتفاعی آمادگی و دبستان میثاق عضو هیئت مدیره فعال 1396/08/06 تا کنون