آمار کلی

کد ملی: 005681XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رز نیک صنعت آپادانا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1398/10/25 تا کنون