آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهر گستران تجارت سهند بازرس علی البدل خارج شده 1396/10/11 تا 1397/10/20