آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن زحمتکشان طرح جامع خطوط لوله جنوب که کلیه مدارک آن طی نامه تعاون عضو هیئت مدیره فعال 1386/07/16 تا کنون