آمار کلی

کد ملی: 182897XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بهین سازی خرمشهر بازرس اصلی فعال 1396/04/17 تا کنون