آمار کلی

کد ملی: 324141XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آذرخش توان کرمانشاه مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/02/30 تا کنون