آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خرم نوژن صنعت بازرس علی البدل خارج شده 1388/07/26 تا 1389/05/10