آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی اعتماد سلامت بیمارستان پنج آذر گرگان نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1390/07/07 تا 1397/07/12