آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بزرگ میلاد دماوند بازرس علی البدل خارج شده 1390/09/19 تا 1394/03/03