آمار کلی

کد ملی: 339196XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مدیریت برتر رایزنی راستین رئیس هیئت مدیره منحل شده 1397/08/30 تا کنون