آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
قزل آلای زرینه هفت حوض رئیس هیئت مدیره خارج شده 1392/11/17 تا 1397/10/30