آمار کلی

کد ملی: 299369XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
زیست تجهیز نوین ژن مدیرعامل فعال 1396/01/16 تا کنون
سازه آب آفرین کرمان عضو هیئت مدیره فعال 1394/08/18 تا کنون