آمار کلی

کد ملی: 128174XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پارس نما دقیق رهجو مدیرعامل خارج شده 1393/07/23 تا 1394/12/15