آمار کلی

کد ملی: 443143XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خیریه فرهنگی اموزشی امام حسین ع عضو هیئت مدیره فعال 1395/11/19 تا کنون