آمار کلی

کد ملی: 292982XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
داوری پیشتازان عدالت عبدالله زاده نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/10/11 تا کنون