آمار کلی

کد ملی: 062125XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
روساز بام مرکزی بازرس اصلی فعال 1398/03/22 تا کنون