آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تفتان پوشش سه هزار و ششصدوشصت و پنج زاهدان منشی هییت مدیره فعال 1389/01/11 تا کنون