آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
همت السادات جنوب که کلیه مدارک آن طی نامه تعاون نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1386/04/04 تا کنون