آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن اعضا هییت علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1381/07/06 تا کنون