آمار کلی

کد ملی: 339275XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پدیده نمای جرون رئیس هیئت مدیره فعال 1398/12/26 تا کنون
ایده نوین تجارت لاتیدان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/12/25 تا کنون
دیبا دژ رهنما بازرس اصلی فعال 1395/02/18 تا کنون