آمار کلی

کد ملی: 175262XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
روستایی پدیده دهیاران کارون رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/06/05 تا کنون
مهندسی هیفا ادیب مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1393/05/15 تا کنون
حیدر رزاق خوزستان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1393/05/11 تا کنون