آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیشرو گام خراسان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1389/09/23 تا 1397/03/10