آمار کلی

کد ملی: 270948XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خیریه مسکن ساز صاحب الزمان عج لنگرود عضو هیئت مدیره فعال 1397/03/27 تا کنون