آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصرف فرهنگیان زاویه ثبت شده شماره 131 اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان زرندیه عضو هیئت مدیره فعال 1385/10/19 تا کنون