آمار کلی

کد ملی: 197174XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کارون صنعت دهناش بازرس علی البدل فعال 1397/05/15 تا کنون