آمار کلی

کد ملی: 169872XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دنا توسعه تجارت اطلس رئیس هیئت مدیره فعال 1396/03/13 تا کنون