آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی مهندسی تکنولوژی هوافضا رئیس هیئت مدیره خارج شده 1385/04/25 تا 1396/09/05