آمار کلی

کد ملی: 448928XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولید کاغذ کرشمه میبد رئیس هیئت مدیره فعال 1398/10/11 تا کنون
توسعه و عمران خورشید شهرستان میبد منشی هییت مدیره فعال 1397/11/28 تا کنون