آمار کلی

کد ملی: 170986XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سورن شیمی تبریز شرق نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/12/19 تا کنون