آمار کلی

کد ملی: 1465XXXX88

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مجریان کار پرداز شایسته آرا آرتاویل نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/08/01 تا کنون