آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع دستی تولیدی عتیق کهن بازرس اصلی خارج شده 1396/05/27 تا 1398/01/22