آمار کلی

کد ملی: 171818XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خانه مطبوعات آذربایجان شرقی عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/09/25 تا 1393/10/08