آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مشاوران مدیریت و صنعت روشن رای بازرس علی البدل فعال 1392/02/15 تا کنون