آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرش دستبافت نرجس نجمه گروه 5058 شماره ثبت 1525 در این اداره بثبت رسید و رئیس هیئت مدیره فعال 1392/10/03 تا کنون