آمار کلی

کد ملی: 362118XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 5

شرکت فعال: 2

خارج شده: 3

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بتن پوشش آلوارس مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/05/07 تا کنون
سرو نقش ماندگار عضو هیئت مدیره فعال 1396/03/30 تا کنون
مه فام دژ بازرس اصلی خارج شده 1395/07/10 تا 1395/10/27
آوا دژ پل رئیس هیئت مدیره خارج شده 1394/09/30 تا 1398/10/08
آوا ره مدیران رئیس هیئت مدیره خارج شده 1394/08/06 تا 1394/10/26