آمار کلی

کد ملی: 137910XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صداقت پیشگان تجارت اروند عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/05/17 تا 1396/11/10