آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع هیدروکربن و فسفات پارس شمالی رئیس هیئت مدیره خارج شده 1385/04/20 تا 1386/09/13