آمار کلی

کد ملی: 005115XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 2

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آریان سیر ایرانیان پایتخت رئیس هیئت مدیره فعال 1397/10/30 تا کنون
نیک رویان سیر ایرانیان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره منحل شده 1397/05/08 تا کنون
آرش سیر آفاق مدیرعامل و عضو هیئت مدیره منحل شده 1395/12/23 تا کنون