آمار کلی

کد ملی: 146105XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ستاره دوز مشکین رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1393/04/21 تا کنون