آمار کلی

کد ملی: 138229XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
چوب صنعت آوین مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1395/05/23 تا کنون
چوبین طرح فرم رئیس هیئت مدیره فعال 1389/12/07 تا کنون