آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تهیه غذاهای آماده کوکب جنوب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1391/12/08 تا 1397/03/02