آمار کلی

کد ملی: 197226XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آساره پایش مهر مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/08/20 تا کنون